Incentiveprogram kan sprida motivation bland dina anställda

För ett företag innebär motivation något som inspirerar de anställda att högprestera inom ramarna för denna verksamhet. Just eftersom de anställdas produktivitet hänger nära samman med energi och drivkraft är det viktigt för företag att ta motivation på allvar. Det finns många olika tekniker som kan användas av arbetsgivare för att ta fram ett bra motivationsprogram som passar verksamheten. Ett sätt är att introduceraett incentiveprogram. För att ett sådant program ska fungera effektivt ska det inkludera följande byggstenar:

Tydliga mätområden

Ett bra incentiveprogram ska bygga på tydligt formulerade mätområden som skall vara enkla att mäta, följa upp och redovisa. Det ska inte råda någon osäkerhet rörande vad de anställda behöver leverera eller prestera för att förtjäna den aktuella belöningen.

Uppnåeliga mål

Målet/målensom formuleras i ett incentiveprogram ska läggas på en förhållandevis hög nivå så att de anställda motiveras att arbeta hårt för att uppnå dem. Om ribban läggs för högt eller om målet/målen är orealistiska riskerar hela programmet att underbyggas vilket i sin tur kan leda till en kontraproduktiv motivationsinsats. Arbetsgivaren skall därmed sätta höga, men uppnåeliga mål.

Belöningar

För att motivera anställda att förbättra sin arbetsprestation ska incentiveprogrammet erbjuda en konkret belöning. För mesta möjliga effekt av en sådan belöning måste arbetsgivaren säkerställa att den tilltalar de anställda i tillräckligt hög grad. Därförbör belöningen alltid anpassas efter bransch och målgrupp, oavsett om den kommer i from av presentkort, upplevelser eller produkter.

Länkning till intäktskonto

Ett bra incentiveprogram skall inte bara gynna arbetsgivaren utan även de anställda. Ett bra sätt att säkerställa att incentiveprogrammet inte innebär för höga kostnader för företaget är att koppla det till företagets intäktskonto. Prestationsstandarder och belöningar skall då baseras på de intäkter som företaget dragit in under den aktuella perioden.

Företag i Sverige bör tänka igenom sina incentiveprogram noggrant innan de lanseras. Den som behöver tips eller råd kan alltid kontakta Motivation Service som hjälper företag med att ta fram och skräddarsy motivation program i Sverige. Mer information om Motivation Service och deras tjänster står att läsa på deras webbplats.